مشتریان ما

شرکت تولیدی فرآورده ھای لبنی کاله
شركت فرآورده ھای گوشتی كاله تھران (سولیکو)
شرکت زرین غزال شیراز ( بستنی دایتی)
شرکت دامپروری و کشاورزی شان دشت (لبنیات پاژن)
شرکت زرین شاد سپاھان
شرکت راما مھر آریا (لوسی)
شرکت آریا راما
شرکت لینا نیک
بستنی پام اصفھان
بستنی رعنا غزال
بستنی مھر اصفھان (پریشاد)
شرکت شیر و لبنیات پاستوریزه بیستون
شرکت صنایع شیر فجر گنبد
شرکت صنایع شیر فجر آساک قوچان
شرکت گلستان صباح
شرکت صنایع غذایی پالود پارسیان نیشابور
شرکت زرین لبن پارس
شرکت صنایع لبنی افتخار گلستان
شرکت صنایع غذایی گرینه لبنیات پاستوریزه پاک
مرکز تحقیقات مھندسی فارس
شرکت سابینه سرد خزر(بستنی بودی بال)
شركت سھامي عام گلوكوزان
شرکت فرآورده ھای لبنی پاکسار ساری
شرکت لبنیات پاستوریزه پاک آراء سنندج
شرکت صنعتی داداش برادر مھندس بیوک (شونیز)
شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران
شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفھان
شرکت شیر پاستوریزه پگاه تھران
شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس
شرکت شیر پاستوریزه پگاه خوزستان
شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان
شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی
شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان
شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان
شركت شیر پاستوريزه پگاه گیالن
شركت شیر پاستوريزه پگاه زنجان
شرکت شیر پاستوریزه کاشان
شرکت لبنیات کالبر
شرکت گل صبا آذربایجان
شرکت تعاونی لبنیات پاستوریزه حلیب
شرکت کشت و دامداری فکا
شرکت شیر و گوشت اصفھان
شرکت اصیل اصفھان
شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفھان
شرکت فرآورده ھای لبنی بی نظیر
شرکت گل یاس لبن (فالیزان)
شرکت کشت و دام قیام
شرکت آریان لبن نقش جھان
شرکت شیر سویا اصفھان
شرکت کشت و دامداری گلشھر
شرکت کشت و دام فضیل
شرکت سحرگاه لبن
شرکت صبح دم لبن
شرکت دامداری و کشاورزی اصفھان شیر
شرکت سالم نوش
شرکت کشت و دام نامفر
شرکت پارس لبن نقش جھان
شرکت لبنی گلریز
شرکت پنیر امین
شرکت مکانیزه اصفھان کشت
شرکت صنایع غذایی نگین اختر آریا (نوشه)
مجتمع صنايع غذائي بھپودر اصفھان
شركت شیر و گوشت فوده سپاھان
مجتمع كشت و صنعت بھاران
شركت فرآورده ھاي لبني دربند تیران
شركت داروسازی عماد
شرکت شیمی دارویی ریحانه
شرکت مجتمع صنایع غذایی بایا مھر اسپادانا (ونک)
شرکت تعاونی فرآورده ھای لبنی ١٢١ بھار داالھو (مانیزان)
شرکت کشت و دام مجتمع امداد اصفھان
شرکت فرآورده ھای لبنی رامک شیراز
شرکت تعاونی کشاورزی صنعتی پیشگام نیشابور
شرکت فرآورده ھای لبنی نوبر نیشابور
شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور
شرکت سھامی تولید و عمران کشاورزی نیشابور
شرکت تعاونی کشاورزی دامداران نیشابور
شرکت صنایع غذایی بیتا نیشابور
شرکت فرآورده ھاي لبني ھرم طالیی خراسان رضوي
شركت فرآورده ھای لبنی و پروتئیني سحر (روزانه)
شركت فرآورده ھاي لبني بل سحر
شرکت فرآورده ھای لبنی دوشه آمل (ھراز)
شرکت الیاف گلریز قم
شرکت کشت و صنعت خرم دره
شرکت دامپروری و کشاورزی شیر و دام کنگاور
شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت آذر نگین
جمع آوری شیر دھاقان
شرکت فرآت
شرکت فرآورده ھای لبنی ھمت شیر گلستان
صنایع شیر سرو بیخزان
گروه صنعتی فالت کوھرنگ
شرکت لبنیات کشاورز
شرکت فرآورده ھای لبنی پاکبان
سردخانه بزرگ دزفول (سبد)
شرکت فرآورده ھای لبنی خاتون پلور
شرکت دالوال پرشیا تھران
فرآورده ھای لبنی طباطبائی
شرکت تعاونی نوش استھبان
شرکت فرآورده ھای لبنی خزرشیر
شرکت کشاورزی و دامپروری دشت نوین مالیر
شرکت صنایع غذایی عالیا گلستان
شرکت کشاورزی و دامپروری لبن
شرکت پنیر ستاره شرق
شرکت البرز شیر گلستان (ارگ)
شرکت قشالق لبن خوئی
شرکت شیر پاک مھسا
شرکت مجتمع شیر و گوشت مھدشت ساری
شرکت سخا لبن گلپایگان
شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال
شرکت دامداری شیر و دام بنیاد
شرکت گروه تولیدی مھرام
شرکت لبن فردوس آراء
شرکت صنایع غذایی و لبنی دھکده باباپیرعلی
شرکت خشکبار الماس یار
شرکت بام لبن تھران
شرکت تولیدی و توزیعی شادشیر شمال
شرکت آبھای معدنی دماوند
شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج
شرکت فردوس دام
شرکت کشاورزی و دامپروری تلیسه نمونه امید
شركت پارسا مھر آرين
شرکت پرشین طعم سازان
شرکت کره پسته آرینا
شركت صنايع غذائي و بسته بندي شادان آمل
شركت صنايع غذائي فھیم
شركت تعاوني گاوداران صنعتي استان مركزي
شركت تولیدي شیمیائي رز پلیمر
شركت تعاوني تولیدي عرشیا نوش لیا
شرکت روغن نباتی گلناز
شركت آب و فاضالب روستائي استان گیالن
شركت پنیر گنبد
شركت فجر دشت آزادگان
شركت مارگارين ( سھامي عام )