BBT و CCT

BBT: این مخازن در گروه مخازن تحت فشار قرار می گیرند و برای ذخیره موقت نوشیدنی های نهایی تحت فشار و کربن دار و یا طعم دار نمودن طراحی شده اند. همچنین این مخازن معمولاً جهت تصفیه نوشیدنی برای پر کردن درون بطری و سایر عملیات نهایی در هنگام تولید ماء الشعیر و نوشیدنیهای گازدار استفاده می شود

CCT: برای فرآیند تخمیر نوشیدنیهای تخمیری استفاده می شود.

Previous
Next

ظرفیت: طبق درخواست مشتری

تجهیزات: ورود و خروج جدار میانی، لول کنترل، PT100 ،  وکیوم برکر، شیر اطمینان، توربین CIP، شیر نمونه برادری بهداشتی، نردبان، گارد، … 

کاربرد: صنایع نوشیدنی