مهره و ماسوره

مفصل جداشونده که توسط مهره ماسوره تشکیل شده است برای اتصال قطعات یک سیستم لوله کشی به مخازن یا ماشینهای مختلف استفاده می شود. یک مهره ماسوره متشکل از مهره و ماسوره، واشر و کاهنده مانند زانو یا کوپلینگ است.  

ویژگی: طبق استاندارد SMS و MMS

سایز: طبق درخواست مشتری

تجهیزات: مهره و ماسوره، واشر، زانو یا کوپلینگ

کاربرد: کلیه صنایع لبنی