شیر نمونه برداری

شیر نمونه برداری نوعی ولو است که در صنایع فرآیندی مورد استفاده قرار می گیرد و این امکان را می دهد تا بخشی از محصول برای آزمایش و یا تست مانند اندازه گیری های فیزیکی، آنالیز شیمیایی، کنترل کیفیت یا ارزیابی نظارتی به عنوان نمونه جدا شود.  

سایز: طبق درخواست مشتری

کاربرد: در کلیه صنایع